De meest gestelde vragen rondom begrip intentieverklaringen en het nut ervan

bedrijfsovername-advocaat

De meest gestelde vragen rondom begrip intentieverklaringen en het nut ervan

Home » De meest gestelde vragen rondom begrip intentieverklaringen en het nut ervan

Bedrijfsovernamehulp.nl biedt u graag alle informatie over intentieverklaringen. Vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Wat houdt een intentieverklaring in?

Een intentieverklaring wordt vaak gebruikt om de afspraken op hoofdlijnen vast te leggen als ook het verloop van het verdere overnametraject. Een intentieverklaring is vormvrij. Intentieverklaringen zie je terug in de vorm van een brief, een lijstje met afspraken of ook wel verder uitgewerkte overeenkomsten.

De naam doet vermoeden dat het document een vrijblijvend karakter heeft, maar dat is misleidend: een intentieverklaring is ook een overeenkomst tussen partijen waaruit rechten en plichten voortvloeien.

Vaak zijn die rechten en plichten zo omschreven dat partijen daar in een later stadium nog wel onderuit kunnen, maar dit geldt niet in alle gevallen en voor alle gemaakte afspraken. Het is dus van belang om goed stil te staan bij de formulering van een intentieverklaring.

Afhankelijk van de positie van koper of verkoper kan het in zijn of haar belang zijn om een meer bindend karakter te geven aan de intentieverklaring. De tekst van de gemaakte afspraken is hierbij beslissend.

2. Wat is het doel van een intentieverklaring?

De intentieverklaring beschrijft vaak de verdere ‘spelregels’ en het tijdsverloop van het overnameproces. Het doel van een intentieverklaring is om het verdere overnameproces te structureren en om het eventuele beëindigen van het proces te regelen.

De intentieverklaring fungeert als een soort spoorboekje voor het verdere verloop van de onderhandelingen tot de beoogde levering, waarin partijen ook afspreken wie wat doet op welk moment. Daarmee wordt beoogd om het verdere verloop zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

3. Is een intentieverklaring verplicht?

Nee, bij wat complexere deals is het wel raadzaam om met een intentieverklaring te werken teneinde structuur en verwachtingen over en weer te managen maar als partijen al snel overeenstemming hebben over alle wezenlijke punten, wordt de stap van een intentieverklaring ook wel overgeslagen en gaan partijen direct over tot het opstellen en uitonderhandelen van een koopovereenkomst.

4. Wat zijn nog meer belangrijke redenen om gebruik te maken van een intentieverklaring?

Een van de belangrijkste redenen om gebruik te maken van een intentieverklaring, is om te voorkomen dat er tussen partijen discussies ontstaan wanneer partijen de onderhandelingen toch wensen af te breken.

Met een intentieverklaring worden op voorhand verwachtingen gemanaged. Partijen kunnen preciezer inschatten wanneer een andere partij nog de mogelijkheid heeft om de onderhandelingen af te breken zonder schadeplichtig te zijn en bijvoorbeeld welke goedkeuringen nog vereist zijn.

In de intentieovereenkomst wordt vaak ook opgenomen wanneer partijen vrij zijn om de onderhandelingen af te breken zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

5. Op welk moment tekenen partijen een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is een soort uitgeklede versie van een koopovereenkomst. Als de eerste contouren van de beoogde overname zichtbaar worden en partijen verder wensen te onderhandelen over de verdere voorwaarden en uitwerking, wordt vaak een intentieovereenkomst opgesteld.

De intentieverklaring heeft vaak tot doel om iets meer gewicht aan de verdere onderhandelingen te geven en markeert over het algemeen het moment waarop partijen niet zomaar meer vrijblijvend met elkaar willen blijven onderhandelen.

6. Welke onderwerpen komen het meeste aan bod in een intentieverklaring?

Dealstructuur, betaling van de koopprijs, dealzekerheid, aannames en uitgangspunten, bestuur en management, due diligence, inhoud koopovereenkomst, Tijdsschema en beoogde leveringsdatum, exclusiviteit en kosten van partijen in verband met de beoogde overname.

7. Hoe vrijblijvend is een intentieverklaring?

Dit is afhankelijk van de precieze omschrijving van de gemaakte afspraken, maar de verbinding van een intentieverklaring wordt nog wel eens onderschat. Partijen maken immers afspraken in een intentieverklaring en alle afspraken zijn bindend.

Het is dus belangrijk om er goed van doordrongen te zijn welke verplichtingen er met een intentieverklaring worden aangegaan. Het is belangrijk om de intentieverklaring zorgvuldig te formuleren en duidelijk voor ogen te hebben hoe ver men wil gaan in het maken van afspraken.

8. Welke rol spelen gestelde aannames en uitgangspunten in een intentieverklaring?

Bij het tekenen van een intentieovereenkomst heeft een beoogde koper vaak nog geen goed beeld van de volledige financiële situatie van de onderneming en heeft hij enkel toegang gehad tot een aantal financiële cijfers van de onderneming.

Uit die referentiestukken moet de koper dan de belangrijkste bouwstenen halen op grond waarvan hij bereid is de koopsom te betalen. Het voorlopige bedrag van een koopprijs is daarmee dus gebaseerd op een aantal veronderstellingen en uitgangspunten.

Het strekt tot de aanbeveling als de koper die uitgangspunten, als de koper daaraan wil vasthouden, vastlegt in de intentieverklaring. Als die aannames vervolgens tijdens de verdere onderhandelingen in het proces niet blijken te kloppen kan de koper makkelijk teruggrijpen op die gestelde aannames en vertrekpunten in de intentieverklaring.

9. Wat is het nut van een exclusiviteitsclausule?

Met een exclusiviteitsclausule borgt de beoogde koper dat hij gedurende een bepaalde periode op exclusieve basis de onderhandelingen met de verkoper kan voeren en het due diligence onderzoek kan uitvoeren.

Hiermee voorkomt de koper dat zijn concurrenten gedurende die periode ook in onderhandeling kunnen treden met de verkoper en de verkoper partijen tegen elkaar uit zou kunnen spelen teneinde een zo hoog mogelijke koopprijs te kunnen bedingen.

Als er echter meerdere geïnteresseerden zijn dan is het afspreken van een exclusiviteitsclausule voor een verkoper vaak een lastig punt. De verkoper probeert in dat geval de termijn vaak tot een minimum te beperken.

Ook zie je vaak terug dat de verkoper dan als tegenprestatie voor de exclusiviteit een break-fee bedingt van de koper. Dat is een soort wegloopvergoeding als de koper besluit om de onderhandelingen dan toch niet verder door te zetten en dient ter compensatie voor het verlies aan eventuele andere geïnteresseerde kopers.

10. Wat zijn de belangrijkste ontbindende voorwaarden om op te nemen in een intentieovereenkomst?

Het (i) uitblijven van het bereiken van overeenstemming over de definitieve overnameovereenkomst vóór een bepaalde datum, (ii) een onbevredigende uitkomst van het boekenonderzoek (due diligence onderzoek), (iii) het niet kunnen verkrijgen van een financiering van de koopsom door de koper en (iv) het niet verkrijgen van de vereiste goedkeuring van derden of andere vennootschapsorganen, zoals bijvoorbeeld goedkeuring van de raad van commissarissen of van de ondernemingsraad.

11. Wat is het belang van een geheimhoudingsclausule in een intentieverklaring?

Een intentieverklaring is vaak de eerstvolgende stap naar een verdere verdiepingsslag in het onderhandelingsproces. Dat betekent dat de koper verdere vertrouwelijk informatie van de verkoper wil ontvangen voor zijn due diligence onderzoek.

Uiteraard wil de verkoper niet dat de aan de beoogde koper verstrekte vertrouwelijke informatie zomaar op straat komt te liggen. De verkoper wil dan ook met een geheimhoudingsclausule jegens de beoogde koper borgen dat de koper zorgvuldig omgaat met de vertrouwelijke informatie.

Lees ook de meest gestelde vragen over:

Over ons

Als bedrijfsovername advocaat zijn we sparringpartner voor kopers en verkopers. Op deze site delen we graag onze kennis. 

Thema's

Op weg naar overname succes

Staat u voor een overname? Als advocaat helpen we u kansen te benutten en valkuilen te ontwijken. Dat is wat we doen. Al meer dan 15 jaar.

Meer weten? Wij staan voor u klaar.

Wij denken graag met u mee. Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan voor een eerste advies.